skip to Main Content
Connecting Footsteps, Hoeksche Waard Linda van der Helm 06 4039 9279

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  – Connecting Footsteps: de opdrachtnemer.
 2. Connecting Footsteps is een eenmanszaak, gevestigd te Amstelveen (KvK nummer: 74078062). Connecting Footsteps gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van haar diensten.
  – opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het laten verrichten van diensten door Connecting Footsteps.
  – diensten: alle door Connecting Footsteps aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
  – cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings-, trainings- of coachingstraject, terwijl hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
  – partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Connecting Footsteps een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en cliënt.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Connecting Footsteps en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt.
 3. Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website www.connectingfootsteps.nl vinden.
 4. Connecting Footsteps is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

 1. Connecting Footsteps zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van mind & body, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 2. De behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het programma.
 3. Met Connecting Footsteps gesloten overeenkomsten leiden voor hem/haar tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Connecting Footsteps de zorg in
  acht zal nemen die van hem/haar mag worden verwacht (artikel 7:401 BW).
 4. Connecting Footsteps behoudt zich het recht om opdrachtgevers en/of cliënten te weigeren en zal, indien zulks het geval is, de reden opgeven.
 5. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor de aanvang van de behandeling.
 6. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Connecting Footsteps de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht som dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan. Connecting Footsteps zal cliënt hierop wijzen na aanpassing van de opdracht.

ARTIKEL 4. PRIVACY

 1. Connecting Footsteps is gehouden tot geheimhouding van alles wat hem/haar bij de uitvoering van de opdracht of in verband met de totstandkoming daarvan, omtrent haar opdrachtgever en/of de cliënt bekend is geworden. Connecting Footsteps houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u opvragen via linda@connectingfootsteps.nl. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 2. Connecting Footsteps doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Connecting Footsteps zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 3. Door het aangaan van een overeenkomst met Connecting Footsteps wordt aan Connecting Footsteps, conform de hierboven genoemde leden, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Connecting Footsteps geproduceerde adviezen, contracten, interventies of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Connecting Footsteps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Connecting Footsteps verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Connecting Footsteps.
 2. Indien u een jas of andere eigendommen in de praktijk achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. Connecting Footsteps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade,
  verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 3. Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.
 4. Connecting Footsteps is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Connecting Footsteps wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat de gegevens onjuist en/of onvolledig waren.
 5. Connecting Footsteps is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van Connecting Footsteps over te gaan.
 6. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Connecting Footsteps tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Connecting Footsteps ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 7. Connecting Footsteps is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 8. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Connecting Footsteps voor alle aanspraken van cliënt en/of derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Connecting Footsteps ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

ARTIKEL 7. DE BEHANDELING

 1. Iedereen kan zich aanmelden voor behandeling door Connecting Footsteps. De behandeling is toegankelijk voor iedereen. Een verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist is niet benodigd. Connecting Footsteps behoudt zich het recht voor om opdrachtgevers en/of cliënten niet in behandeling te nemen, of behandelingen te beëindigen, indien een persoonlijke klik ontbreekt of indien Connecting Footsteps voortzetting van de behandeling niet langer zinvol acht.
 2. Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de behandelaar.
 3. Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de cliënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de achtergrond van de klachten.
 4. Tijdens de behandeling is er ruimte voor alle vragen, opmerkingen en veranderingen van cliënt. Informeer Connecting Footsteps over ongemakken die thuis, op het werk of tijdens sporten ondervonden worden. Deze informatie geeft inzicht in de aandoening / problemen.
 5. Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
 6. Indien cliënt twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst en/of product, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van de behandelaar doorslaggevend, uiteraard na overleg met de cliënt.
 7. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor kan een boodschap ingesproken worden of een mail gestuurd worden. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Connecting Footsteps zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt word behandeld.

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Connecting Footsteps binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Betaling zal in ieder geval minimaal 24 uur voor aanvang van de dienst of levering van het product plaatsvinden.
 2. Indien de opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
  Connecting Footsteps is op geen enkele wijze verplicht tot het uitvoeren van de overeenkomst, voordat Connecting Footsteps het overeengekomen bedrag van cliënt heeft ontvangen. Hier wordt alleen een uitzondering op gemaakt indien hierover schriftelijk afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert is Connecting Footsteps gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
 4. Connecting Footsteps houdt zich het recht voor om jaarlijks zijn tarieven te wijzigen.

ARTIKEL 9. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

 1. Opdrachtgever dient, bij een (mogelijk) tekortschieten van Connecting Footsteps, in de uitvoering van de overeenkomst, behandelaar hiervan schriftelijk in gebreke te stellen, en ook in de gelegenheid stellen de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Connecting Footsteps partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te
  lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 4. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 5. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
 6. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door: a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regelen van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), Rotterdam zoals deze luiden op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van de arbitrage. b) de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Connecting Footsteps.
Back To Top